Stadgar

Stadgar för Örebro Läns Konstnärsförbund

 

Antagna vid konstituerande möte den 29 september 2008

(se nedan eller som pdf här).


Tillägg i p. 14 27 april 2010


Tillägg i p. 7 15 mars 201

1

§ 1. Namn

Förbundets namn är Örebro Läns Konstnärsförbund.


§ 2. Ändamål

Förbundet ska arbeta för och tillvarata Örebro läns konstnärers intressen.


§ 3. Verksamhet

Arbetet kan bedrivas genom arbete i nätverk, opinionsbildande aktiviteter och genom kontakter med lokala beslutsfattare och andra intressenter.


§ 4.  Säte

Förbundets säte och geografiska verksamhetsområde är Örebro län.


§5. Firmatecknare

Förbundets firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.


§ 6. Verksamhetsår

Förbundets verksamhetsår är lika med kalenderår.


§ 7. Medlemskap

Till medlem i förbundet  kan väljas:

Konstnär bosatt i länet sedan minst ett år.

Ansökan om medlp kan lämnas in löpande till styrelsen på förbundets ansökningsblankett, som beställs från styrelsen eller laddas ner från förbundets hemsida. Styrelsen behandlar ansökningar och tar beslut om antagning vid nästkommande styrelsemöte och har att följa för invalet utfärdade och av årsmötet godkända kriterier. Kriterierna är grundade på KRO:s kriterier för medlemskap. Efter beslut om antagning träder medlemskapet i kraft närsavgiften enligt § 8 erlagts. Sökande som var medlem i KRO Distrikt 15 vid nedläggningen blir automatiskt behörig som medlem i ÖLKF. Ansökan görs på förenklad ansökningsblankett som beställs från styrelsen eller laddas ner från förbundets hemsida.


§ 8. Avgifter

Årsavgift utgår med belopp fastställt av årsmötet och betalas in senast 30 april.


§ 9. Medlemskaps upphörande

Medlemskap uppphör

a) när medlem skriftligen meddelar sitt utträde ur förbundet

b) när medlem inte erlagt stadgad avgift enligt punkt 8 inom fastställt

    datum

c)  vid varaktig utflyttning
§ 10. Medlemsmöte

Medlemsmöte kan hållas när styrelsen så finner påkallat.


§ 11. Årsmöte

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls senast 31 mars varje år. Kallelse till årsmötet ska vara alla medlemmar tillhanda senast två veckor före årsmötet     Medlemmars och styrelsens förslag ska redogöras och godkännas för behandling före årsmötets början.


Årsmötet ska behandla följande ärenden:


1.  Anteckning av mötesdeltagare

2.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3.  Val av två protokollsjusterare

4.  Fråga om mötets stadgeenliga utlysning

5.  Fastställande av dagordning

6.  Styrelsens årsredogörelse

7.  Redogörelse för förbundets ekonomi samt revisorernas berättelse

8.  Fråga om ansvarsfrihet

9.  Val av styrelseledamöter och suppl.

10. Val av revisorer och suppl.

11. Val av valberedning

12. Fastställande av årsavgift

13. Inkomna förslag från medlemmar och styrelse

14. Övriga ärenden som anmälts till styrelsen


§ 12. Förslagsrätt till årsmöte

Varje medlem ha rätt att lägga fram förslag till årsmöte.  Förslag ska vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast 28 februari.


§ 13. Röstning

Varje medlem som deltar i medlemsmötet samt årsmötet har en röst. Beslut vid medlems/års-

möte fattas med enkel majoritet där ej annat är föreskrivet. Alla val och ärenden avgörs genom öppen omröstning, såvida inte någon röstberättigad yrkar på sluten omröstning. Om lika röstetal uppstår avgörs frågan genom lottning.


§ 14. Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre ordinarie ledamöter som utses på två år i taget på så sätt att två väljs ena året och en nästkommande år. Styrelsen ska dessutom bestå av en suppleant som utses på ett år. Styrelsen fördelar själv uppdrag och ansvarsområden inom sig.


§ 15.Styrelsens uppgift och beslutsmässighet

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och ekonomi i överensstämmelse med beslut som fattas på års/medlemsmöte. Styrelsen är beslutsmässig när hela styrelsen deltar. Styrelsen har rätt att lämna skriftliga förslag till årsmöte.


§ 16. Styrelsens sammanträden samt ersättningar

Styrelsen sammanträder när ordförande eller två ledamöter begär detta.

Ledamöter är berättigade till ersättning för sina reseutgifter.

 

§ 17. Valberedning

Valberedning ska bestå av minst tre ordinarie ledamöter varav en utses på två år och två utses på ett år. Därtill ska finnas en ersättare som utses på ett år.

 

§ 18. Revisorer

Granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning görs av två revisorer. Revisorerna och en suppleant för dem utses på årsmötet för en tid av ett år. De behöver inte vara medlemmar av förbundet.


§ 19. Stadgeändring

Förändring av stadgarna kan beslutas endast vid ordinarie årsmöte. För att årsmötets beslut ska bli gällande fordras minst trefjärdedels majoritet. Förslag till stadgeändring ska vara medlemmar tillhanda senast två veckor före årsmötet..


§ 20. Upplösning

Beslut om upplösande av förbundet ska för att bli gällande beslutas med minst tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Besluten måste vara lika formulerade vid båda tillfällena.

I anslutning till beslut om upplösning ska mötet även ange hur organisationens tillgångar ska användas.